СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАД И ЛОГИСТИКА

Целта на софтуера за управление на склад и логистика е:

Да се предостави набор от компютъризирани процедури за обработка на дейностите в складовата база, моделиране и управление на логическото представяне на складовете за съхранение, управление на запасите в рамките на складовата база, като дава възможност за безпроблемна връзка от събирането на поръчката до нейното опаковане и транспорт на продуктите от склада.

Системите за управление на склад могат да бъдат самостоятелни системи или модули на ERP система.

Основната цел на софтуера е да контролира движението и складирането на материали в склада или производствена линията, която автоматизира складирането, движението и транспортирането на готовата продукция.

Софтуера се грижи за получаването, съхранението и движението на стоки, обикновено готова продукция до междинни места за съхранение или краен потребител. Софтуерът помага за минимизиране на грешките, оптимизирането на разходите, навременното изпълнение на поръчки, управлението на ресурсите и др.

TOP